Zorgtoeslag Online

Disclaimer

Toeslag Online is de eigenaar van de website Zorgtoeslag Online. De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing bij het gebruik van onze website door bezoekers.

Gebruikers dienen zich te gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden. Aanbieder geeft geen enkele garantie voor het foutloos en continue functioneren van deze site. Aanbieder streeft er naar de site zoveel mogelijk aan het publiek beschikbaar te stellen maar kan te allen tijde de toegang tot de site (of onderdelen daarvan) beperken of onderbreken voor onderhoud en updates, of in verband met andere redenen. Te allen tijde heeft aanbieder het recht de exploitatie van de site (of onderdelen daarvan) aan te passen en/of te beëindigen of aan anderen over te dragen, of uit te besteden.

Ondanks de constante zorg en aandacht die aanbieder aan de samenstelling van de site besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op de site wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Beslissingen die bezoekers nemen op basis van informatie op Zorgtoeslag.online zijn helemaal voor eigen rekening en risico. Aanbieder – Zorgtoeslag.online kan er niet voor instaan dat de informatie op de site geschikt is voor het doel waarvoor deze door de gebruiker wordt geraadpleegd.

Bij vragen of onduidelijkheden inzake aanbiedingen voor aankoop, kan de gebruiker zich rechtstreeks wenden tot aanbieder waarvan het e-mail adres en het telefoonnummer op de site staan vermeld.

De leverancier heeft het recht om de door gebruiker gedane bestelling te weigeren als gebruiker de bestelling heeft geplaatst op basis van onjuist weergegeven informatie, voorwaarden en/of tarieven, al dan niet door een technische storing of kennelijke typefout.

Zorgtoeslag.online is niet aansprakelijk voor het tonen van foutieve tarieven waarvan de bezoeker mag aannemen dat deze tarieven kennelijk onjuist zijn. Indien u onjuiste informatie op onze website heeft aangetroffen, dan kunt dit melden via info@zorgtoeslag.online

Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van deze website worden uitdrukkelijk voorbehouden. Niets van deze pagina’s mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, en evenmin in een retrieval systeem worden opgeslagen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbenden.

Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is bepaald, wordt deze toestemming stilzwijgend verleend voor het citeren van gedeelten uit deze werken, mits zonder winstoogmerk en met expliciete bronvermelding.

De persoonlijke gegevens die de gebruikers op de formulieren van deze website hebben ingevuld, worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt. Zij worden niet aan derden verstrekt. De gebruiker kan de door hem/haar verstrekte gegevens raadplegen, wijzigen en verwijderen.