Algemene voorwaarden

 • Artikel 1 – Algemeen

  In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht (14 dagen);

  Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

  Dag: kalenderdag;

  Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de levering – en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

  Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

  Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

  Opdrachtnemernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

  Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

  Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en opdrachtnemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen. In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft;

  Opdrachtnemer: Toeslag Online / Zorgtoeslag.online

  Kvk 53207505 BTW NL222810798B01

  Amethistdijk 167 4706aw Roosendaal

  Opdracht c.q. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht, waarbij Opdrachtnemer zich jegens opdrachtgever verbindt om bepaalde werkzaamheden tot het gebruikelijke werkterrein van een administratiekantoor en belastingadviseur te verrichten.

  Tot die werkzaamheden behoren alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven:

  het adviseren ten aanzien van vraagstukken van fiscaalrechtelijke aard, het verzorgen van fiscale aangiften,het optreden als gemachtigde in fiscale zaken.

  2. Alle Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Opdrachtnemer / Toeslag Online, met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 en 7:409 BW.

  3.Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan opdrachtgever, te laten verrichten door een door de opdrachtnemer aan te wijzen persoon of derde, indien zulks naar het oordeel van opdrachtnemer wenselijk is met het oog op een voor partijen optimale uitvoering van de opdracht.

  4. Alle bedingen in deze Algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al degenen die voor opdrachtnemer werkzaam zijn en/of waren in het kader van de uitvoering van de opdracht, waaronder begrepen personeel en hulpkrachten van Opdrachtnemer en derden

 • Artikel 2 – Toepasselijkheid

  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door opdrachtnemer binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden worden aangegaan.

  Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van kracht indien en voor zover schriftelijk door opdrachtnemer en opdrachtgever overeengekomen. Deze afwijkingen en/of aanvullingen zullen slechts betrekking hebben op

  de betrokken overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

  De opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.

  De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

  Opdrachtnemer is bij het uitvoeren van de opdracht geheel zelfstandig. Er zal nimmer sprake zijn van een dienstverband met Opdrachtgever.

 • Artikel 3 – Offertes

  1. De door Opdrachtnemer uitgebrachte offertes, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Offertes kunnen tot uiterlijk 14 dagen na de ontvangst van de aanvaarding door Opdrachtgever worden herroepen.

  2. De offertes bevatten een kostenopgave, die samenhangt met de in de offerte beschreven werkzaamheden.

  3. Aan de berekening en de hoogte van de toeslag via Toeslag Online kan de opdrachtgever geen rechten aan ontlenen. De belastingdienst betaalt na een eventuele correctie de toeslag uit aan de opdrachtgever op basis van de door opdrachtgever verstrekte gegevens.

  4. Offertes van Opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van deze informatie en staat ervoor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.

 • Artikel 4 – Totstandkoming van de opdracht

  De Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke of elektronische aanvaarding ervan door de Opdrachtgever. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod door opdrachtnemer, dan is opdrachtnemer daaraan niet gebonden. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat de uitvoering van de opdracht geschiedt conform de daaraan te stellen eisen van zorgvuldigheid en kwaliteit.

  Opdrachtnemer bepaalt op welke wijze en door welke personen de verleend opdracht wordt uitgevoerd. Opdrachtnemer zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren; opdrachtnemer kan even wel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat. De opdracht wordt uitgevoerd met inachtneming van de toepasselijke (beroeps)regelgeving en hetgeen bij of krachtens de wet wordt geëist. Opdrachtgever verleent telkens en volledig medewerking aan de verplichtingen die hieruit voor opdrachtnemer voortvloeien. Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat ten gevolge van het voldoen door opdrachtnemer aan de voor hem geldende wet en (beroeps)regelgeving.

  Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

  Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte gegevens en bescheiden. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd. Opdrachtnemer zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren; opdrachtnemer kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.

 • Artikel 5 – Opschorting werkzaamheden

  Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte gegevens en informatie, verplichting heeft voldaan. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde en juiste gegevens en informatie, zijn voor rekening van opdrachtgever.

  Opdrachtnemer is voorts bevoegd om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan.

 • Artikel 6 – Overmacht

  Indien Opdrachtnemer door overmacht of andere buitengewone omstandigheden niet in staat is zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst tijdig na te komen, heeft Opdrachtnemer het rechtzijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten tot het moment dat Opdrachtnemer alsnog in staat is om aan deze verplichtingen te voldoen, zonder dat opdrachtnemer in verzuim raakt ten aanzien van de nakoming van die verplichtingen en zonder dat hij tot enige schadevergoeding kan worden gehouden.

  Indien nakoming binnen een redelijke termijn niet mogelijk is, heeft Opdrachtnemer het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang te ontbinden. Het staat ter uitsluitende beoordeling van Opdrachtnemer of de uitvoering van de overeenkomst nog kan plaatsvinden. In het voornoemde geval behoudt opdrachtnemer aanspraak op betaling van de tot dan toe verrichte werkzaamheden, waartegenover opdrachtnemer zich verplicht de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden aan opdrachtgever ter beschikking te stellen. Voorzover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.

  Onder overmacht of andere buitengewone omstandigheden welke de (tijdelijke) nakoming door Opdrachtnemer kunnen verhinderen, wordt onder meer verstaan ziekte of verhindering van medewerkers van opdrachtnemer, technische storingen in de telefooninstallatie of verbindingen, dan wel technische storingen in computer apparatuur of software.

  Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen tengevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang op te zeggen.

 • Artikel 7 – Betaling en incassokosten

  De opdrachtgever machtigt opdrachtnemer dat de verschuldigde bedragen door middel van automatische incasso (SEPA) of iDeal van de bank of girorekening afgeschreven worden.

  Bij niet tijdige betaling is opdrachtnemer gerechtigd de werkzaamheden te staken dan wel op te schorten. Opdrachtgever is verplicht om te zorgen voor voldoende saldo op het zijn rekeningnummer om de incasso te voltooien.

  De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan opdrachtnemer verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten. In geval de opdrachtgever in verzuim is met de volledige betaling van de door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever verschuldigde bedragen dan is de opdrachtgever aan de opdrachtnemer (onder andere) de buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd, zoals hieronder is uiteengezet:

  a) Voor zover de opdrachtgever niet handelde in de uitoefening van een

  beroep of bedrijf, maakt opdrachtnemer aanspraak op een bedrag gelijk aan de

  wettelijke maximaal toegestane vergoeding ter zake van de

  buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend

  conform het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, voor

  zover het openstaand bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog

  na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van

  aanmaning door de opdrachtnemer wordt voldaan.

  b) Voor zover de opdrachtgever handelde in de uitoefening van een beroep of

  bedrijf dan maakt de opdrachtnemer in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van

  het Burgerlijk Wetboek tevens in afwijking van het Besluit vergoeding voor

  buitengerechtelijke incassokosten aanspraak op een vergoeding en betaling

  van de buitengerechtelijke (incasso) kosten en op alle gerechtelijke

  en buitengerechtelijke kosten welke opdrachtnemer is genoodzaakt te maken.

 • Artikel 8 – Aansprakelijkheid

  Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor bij opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door opdrachtgever aan opdrachtnemer, of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van opdrachtgever. Opdrachtnemer is jegens opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade die op enigerlei wijze verband houdt met dan wel veroorzaakt is door niet, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, indien en voor zover die aansprakelijkheid en die schade worden gedekt door de door de opdrachtnemer gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer jegens opdrachtgever beperkt tot een maximum van één (1) maal het bedrag (exclusief omzetbelasting) dat door opdrachtnemer aan opdrachtgever in rekening is gebracht voor het verrichten van de werkzaamheden waarin de oorzaak van de schade is gelegen. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken, waarbij opdrachtgever hem alle mogelijke medewerking dient te verlenen. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de werkzaamheden samenhangen.

  Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat:

  Opdrachtgever Opdrachtnemer onjuist en/of onvolledig heeft geïnformeerd,

  Werkzaamheden die in overleg met Opdrachtgever aan derden zijn opgedragen niet, ondeugdelijk en/of ontijdig zijn uitgevoerd,

  Ter bezorging aangeboden bescheiden niet, beschadigd of te laat door Opdrachtnemer worden ontvangen,

  Opdrachtgever Opdrachtnemer niet heeft toegestaan het naar redelijk oordeel van Opdrachtnemer mogelijk herstel van de verrichte werkzaamheden te realiseren,

  Opdrachtnemer op grond van een op de wet en/of zijn beroepsregels op Opdrachtnemer rustende verplichting zijn opdracht heeft neergelegd en/of informatie aan derden heeft verschaft. Zorgtoeslag welke opdrachtnemer berekent is altijd indicatief. Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor verschil tussen berekende en de daadwerkelijke teruggaaf van Belastingdienst.

  Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst, voor zover deze het gevolg zijn van opzettelijk

  handelen dan wel grove schuld bij de uitvoering door Opdrachtnemer en/of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, gevolgschade, immateriële schade en bedrijfs schade wordt voorts uitdrukkelijk uitgesloten.

  Voor schade die ontstaat als gevolg van een in het vorige lid genoemde omstandigheid, is Opdrachtnemer aansprakelijk voor ten hoogste het bedrag van het honorarium dat Opdrachtnemer voor zijn werkzaamheden in het kader van de Overeenkomst in rekening heeft gebracht.

  Voor schade die Opdrachtgever lijdt bij toepassing of het gebruik van het resultaat van de Werkzaamheden zijn noch Opdrachtnemer, noch de door Opdrachtnemer ingeschakelde derden aansprakelijk, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Opdrachtnemer.

  Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen aanspraken van derden in verband met de uitvoering van de Overeenkomst en/of een op Opdrachtnemer op grond van wet en/of zijn beroepsregels rustende verplichting zijn opdracht neer te leggen en/of informatie aan derden te verstrekken.

  Opdrachtnemer zal nimmer aansprakelijk kunnen worden gesteld voor gevolg schade, waaronder tenminste wordt begrepen het geval dat het met de opgedragen werkzaamheden beoogde (financiële) resultaat of effect niet wordt behaald.

 • Artikel 8 – Vrijwaring

  Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade van de opdrachtgever, direct of indirect en/of gevolgschade, bedrijfs en immateriële schade of veroorzaakt door een niet of niet tijdige uitvoering van de overeenkomst of onjuiste adviezen. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar in een voorkomend geval. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer van alle mogelijke aanspraken van derden, welke direct en/of indirect met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen. Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van opdrachtnemer kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat de opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van opdrachtnemer, welke bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is opdrachtnemer voor de schade slechts aansprakelijk tot een maximum van het bedrag waarvoor bij de prestatie een fout is gemaakt door opdrachtnemer, welk bedrag volgens de boeken van opdrachtnemer is aangenomen.

 • Artikel 10 – Toepasselijk recht en geschillen

  Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van opdrachtnemer. Partijen zullen pas een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om een geschil in onderling overleg te beslechten.

 • Artikel 10 – Intellectuele eigendom

  Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst met Opdrachtgever, indien en voor zover die rechten in juridische zin kunnen bestaan of worden gevestigd. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

 • Artikel 10 – Vindplaats en wijziging van de Voorwaarden

  De voorwaarden zijn in te zien op www.zorgtoeslag.online/algemene-voorwaarden evenals te raadplegen op de website www.zorgtoeslag.online. Van toepassing is steeds de meest recente versie, dan wel de versie zoals deze gold ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst.